E-Tipitaka

โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก

E-Tipitaka คืออะไร?

E-Tipitaka คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก โดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และ ถูกต้องเป็นสำคัญ อีกทั้งโปรแกรม E-Tipitaka สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจน?

จาก ๒ ใน ๑๐ พระสูตร ที่สนับสนุนให้ชาวพุทธต้องศึกษา แต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือ

ค้นหา

"ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า "ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?" ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้" (ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒)

เทียบเคียง

"ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
...(๑) ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค
...(๒) ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้น
...(๓) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้น
...(๔) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้น
ว่า "นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา"...
เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้... เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย" (จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๒/๑๘๐)

คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

เวอร์ชั่นล่าสุด 3.0.0

Windows

ใช้ได้เฉพาะ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ควรติดตั้งแบบ Run as administrator เสมอ (คลิ๊กเม้าส์ขวาที่ตัว installer จะเห็นเมนูให้เลือก) ไม่เช่นนั้นโปรแกรมอาจมีปัญหาในการใช้งานในภายหลัง

สำหรับผู้ใช้งาน Windows 8 และ Windows 8.1 ควรสั่งอัพเดต Windows ให้เสร็จ ก่อนติดตั้งโปรแกรม

Mac

ใช้ได้เฉพาะ OS X 10.6 ขึ้นไปเท่านั้น

Linux

ใช้ได้กับ Linux ทุกรุ่นที่ติดตั้ง Python 2.7 และ wxPython 2.8

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เวอร์ชั่น 3.0.0

 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ Roman script
 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ พุทธวจนหมวดธรรม
 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ พุทธวจนปิฎก (เฉพาะเล่มที่ 11)
 • เพิ่มพจนานุกรมบาลี-อังกฤษ
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมบน OS X 10.10 (Yosemite)

การอนุญาตใช้งาน

โปรแกรมทั้งหมดถูกพัฒนาโดย สุธี สุดประเสริฐ ซึ่งสามารถใช้งาน แก้ไข และ แจกจ่ายได้ ฟรี ภายใต้สัญญา Apache License, Version 2.0

Copyright 2010 Sutee Sudprasert

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.            
          

ติดต่อ

แนะนำและแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้ที่ etipitaka@gmail.com

ช่องทางอื่นๆ