E-Tipitaka

โปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก

E-Tipitaka คืออะไร?

E-Tipitaka คือ โปรแกรมสำหรับค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจนจากพระไตรปิฎก โดยเน้นเรื่องความรวดเร็ว และ ถูกต้องเป็นสำคัญ อีกทั้งโปรแกรม E-Tipitaka สามารถใช้งานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ อาทิเช่น Windows, Linux, Mac OS, Android และ iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

ทำไมต้องค้นหาและเทียบเคียงพุทธวจน?

จาก ๒ ใน ๑๐ พระสูตร ที่สนับสนุนให้ชาวพุทธต้องศึกษา แต่คำสอนจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น คือ

ค้นหา

"ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพากันเล่าเรียนไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า "ข้อนี้เป็นอย่างไร? มีความหมายกี่นัย?" ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฎเธอก็ทำให้ปรากฎได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้" (ทุก. อํ. ๒๐/๖๘/๒๙๒)

เทียบเคียง

"ภิกษุทั้งหลาย ! ถ้าภิกษุในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่า
...(๑) ข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาค
...(๒) ในอาวาสชื่อโน้น มีสงฆ์อยู่พร้อมด้วยพระเถระ พร้อมด้วยปาโมกข์ ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงฆ์นั้น
...(๓) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้น
...(๔) ในอาวาสชื่อโน้น มีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตร เรียนคำภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ข้าพเจ้าได้สดับเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้น
ว่า "นี้เป็นธรรม นี้เป็นวินัย นี้เป็นคำสอนของพระศาสดา"...
เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวนั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี แล้วพึงสอบสวนลงในพระสูตร เทียบเคียงดูในวินัย ถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้น สอบลงไม่ได้ เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้... เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสีย" (จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๖๒/๑๘๐)

คุณสมบัติ

ดาวน์โหลด

เวอร์ชั่นล่าสุด 3.1.4

Windows

ใช้ได้เฉพาะ Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11

ลิงก์สำรองต่างประเทศ

Mac

ทดสอบโปรแกรมบน macOS version 11.6 (รองรับการทำงานเฉพาะแบบ 64 bit และ จำเป็นต้องลงฟอนต์บาลีก่อน โปรแกรมถึงจะแสดงผลอย่างถูกต้อง)

ลิงก์สำรองต่างประเทศ    ฟอนต์บาลี

Linux

ทดสอบโปรแกรมบน Ubuntu 20.04 LTS

ลิงก์สำรองต่างประเทศ

บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เวอร์ชั่น 3.1.4

 • ปรับปรุงฐานข้อมูล
 • รองรับ MacOS 14.0 (Sonoma)

เวอร์ชั่น 3.1.3

 • ปรับปรุงฐานข้อมูลพุทธวจนหมวดธรรม
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกคั่นหน้า

เวอร์ชั่น 3.1.2

 • ปรับปรุงฐานข้อมูลพจนานุกรม

เวอร์ชั่น 3.1.1

 • เพิ่มหนังสือสังโยชน์ในพุทธวจนหมวดธรรม
 • เพิ่มจำนวนสีสำหรับการทำไฮไลท์
 • แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ

เวอร์ชั่น 3.1.0

 • เพิ่มฐานข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรติฯ
 • รองรับการทำงานแบบระบบ 64 bit สำหรับ MacOS
 • สร้าง binary file สำหรับ Linux

เวอร์ชั่น 3.0.9

 • เพิ่มฐานข้อมูล พุทธวจนหมวดธรรม เรื่อง สัตว์

เวอร์ชั่น 3.0.8

 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่

เวอร์ชั่น 3.0.7

 • เพิ่มฐานข้อมูลอริยวินัย
 • เพิ่มฐานข้อมูลหมวดธรรม ชุด อนาคามี และ ตถาคต
 • เพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาพร้อมจับคู่เลขข้อ
 • เพิ่มการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการเก็บฐานข้อมูลส่วนตัว

เวอร์ชั่น 3.0.6

 • ปรับขนาดของตัวอักษรและขอบกระดาษสำหรับการพิมพ์
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมปิดไม่ได้ ถ้าในเครื่องเคยลงโปรแกรมรุ่น 2 ไว้
 • รองรับ macOS 10.12 (sierra) แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาวรรณยุกต์ลอยในบางจุดได้ (เฉพาะ macOS)

เวอร์ชั่น 3.0.5

 • ปรับปรุงฐานข้อมูลพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ
 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการค้นหาพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ
 • สามารถดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับของพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐ (กดปุ่มเซฟ) ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวอร์ชั่น 3.0.4

 • แก้ไขฐานข้อมูลชุดพุทธวจนหมวดธรรม 13 เล่ม
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมเปิดอ่านฐานข้อมูลไม่ได้ใน ถ้าเคยลงโปรแกรมรุ่นก่อนหน้า (เฉพาะระบบ Windows)

เวอร์ชั่น 3.0.3

 • แก้ไขข้อผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้าจากโปรแกรมรุ่นเก่า

เวอร์ชั่น 3.0.2

 • แก้ไขข้อผิดพลาดโปรแกรมเปิดไม่ได้ กรณีที่ไม่เคยลงโปรแกรมรุ่นเก่ามาก่อน

เวอร์ชั่น 3.0.1

 • ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลในชุดห้าเล่มฯ เป็นแบบข้อความปล่อยไหล
 • สามารถนำเข้าข้อมูลการจดบันทึกจากโปรแกรมเวอร์ชั่น iOS และ Android
 • ย้ายโฟล์เดอร์ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ไปยังโฟล์เดอร์ที่เหมาะสมตามระบบปฏิบัติ ทำให้โปรแกรมบน Windows ไม่จำเป็นต้อง Run แบบ Administrator
 • เพิ่ม code signing สำหรับโปรแกรมบน Windows ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนลงโปรแกรมจะขึ้นว่า Publisher: Unknown ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น Verified publisher: Sutee Sudprasert ซึ่งจะทำให้โปรแกรมมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและป้องกันการคนอื่นมาสร้างโปรแกรมปลอมได้

เวอร์ชั่น 3.0.0

 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ Roman script
 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ พุทธวจนหมวดธรรม
 • เพิ่มฐานข้อมูลใหม่ พุทธวจนปิฎก (เฉพาะเล่มที่ 11)
 • เพิ่มพจนานุกรมบาลี-อังกฤษ
 • แก้ไขปัญหาโปรแกรมบน OS X 10.10 (Yosemite)

การอนุญาตใช้งาน

โปรแกรมทั้งหมดถูกพัฒนาโดย สุธี สุดประเสริฐ ซึ่งสามารถใช้งาน แก้ไข และ แจกจ่ายได้ ฟรี ภายใต้สัญญา Apache License, Version 2.0

Copyright 2010 Sutee Sudprasert

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.            
          

ติดต่อ

แนะนำและแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมได้ที่ etipitaka@gmail.com

ช่องทางอื่นๆ